Greta: 511 067 351 Karolina: 601 633 589 kontakt@soshusky.pl

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN PIENIĘŻNYCH
NA KONTO STOWARZYSZENIA POMOCY ZWIERZĘTOM SOS HUSKY

 

Rozdział 1

Przepisy wstępne

 1. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Niniejszy regulamin jest aktem określającym zasady przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY zwane dalej Stowarzyszeniem.

Rozdział 2

Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowizny pieniężne dla Stowarzyszenia mogą zostać przekazane w drodze przelewu, na konto nr. rachunku: 58 1090 1652 0000 0001 1802 2107
 2. Darowizny pieniężne wpłacone na konto bez podania tytułu przelewu lub z błędnym tytułem przelewu zostają uznane za darowizny ogólne i są przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia wymienione w rozdziale 3 niniejszego regulaminu.
 3. Aby przekazać darowiznę pieniężną w konkretnym celu, należy w tytule przelewu podać cel na jaki mają zostać przeznaczone przekazane środki.
 4. Jeśli cel który został opisany w tytule przelewu został już całkowicie sfinansowany darowizna zostaje uznana za ogólną i przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział 3

Cele Stowarzyszenia

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 3. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
 4. Edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt.
 5. Działaniami sfinansowanymi z darowizn ogólnych są między innymi:
 6. Zakup karmy dla zwierząt będących pod naszą bezpośrednią opieką,
 7. Finansowanie leczenia oraz diagnostyki zwierząt będących pod naszą opieką,
 8. Sterylizacje oraz kastracje zwierząt będących pod naszą opieką,
 9. Organizacja transportu do domów stałych i tymczasowych,
 10. Działania związane z edukacją społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt,

Rozdział 4

Przepisy końcowe

 1. Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia .
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia- 01.06.2017.
 3. Regulamin może zostać zmieniony w takim samym trybie w jakim został uchwalony.